Školení odborných kurzů

 • Školení BOZP a PO (1kat.)
  Nutnost samotného školení vyplývá ze zákona.
  Dále je třeba si uvědomit, že samotné školení BOZP chrání zaměstnance I zaměstnavatele. I když každého trochu jinak. Zaměstnavatel školením svých zaměstnanců dostojí zákonu a navíc má zaměstnance proškolené, tedy každý zaměstnanec ví, jak se má chovat na pracovišti, jaké má používat pomůcky, jak postupovat v případě nehody či úrazu. Dojde-li tedy k události spojené právě s BOZP nemůže se zaměstnanec vymlouvat, že nebyl proškolen a tudíž nevěděl jak jednat. Pokud se zaměstnanec účastní školení BOZP, pak má jistotu, že zaměstnavatel dodržuje předpisy a tím chrání své zaměstnance před úrazy I dalšími problémy.
 • Řidiči referentských vozidel
  Každé vozidlo, za které je zaplacena silniční daň, je považováno za firemní vozidlo. Není důležité zda je, či není v evidenci majetku fyzické či právnické osoby. Silniční daň platí za soukromá vozidla většina podnikatelů z důvodu, aby si mohli uplatňovat cestovní náklady.

  Pamatujte si - tak, jak vám pojišťovna může krátit pojistné plnění za řízení v opilosti, stejně vám může krátit toto plnění ze zákonného pojištění, pokud nemáte školení řidičů referentů. Pokud tedy zaplatíte silniční daň, investujte ještě pár desítek korun do videoškolení řidičů referentů a máte klid. Předejdete tak případným komplikacím. Zaplacením silniční daně se totiž z úhlu pohledu pojišťovny dostává vozidlo do kategorie firemních vozidel a firemní vozidlo smí řídit pouze oprávněná osoba. Tedy pouze ten řidič, který doloží potvrzení o školení profesní způsobilosti řidiče pro skupinu B (tzv. Řidič referent).

  V případě, že řidič toto potvrzení nemá, může to být ze strany pojišťovny důvodem pro krácení, nebo úplné zamítnutí pojistné události ze zákonného pojištění.
 • Svařování
  Spolupráce se svářecí školou SVARTEST Ostrava
 • Obsluha zvedacích zařízení
  Pracovník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení systému bezpečné práce. Jeřábník se vždy musí řídit pouze pokyny vazače/signalisty, který musí být zřetelně označen. Jedinou výjimkou je, když dostane v případě nebezpečí znamení "Stůj" od jiné osoby. Doporučená periodicita je 1 rok.

  Jeřáby jsou rozděleny do následujících tříd:
  O  zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem, mostové, portálové, konzolové a sloupové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země
  A  mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z koše nebo kabiny
  As mostové jeřáby speciálního použití, jako např. formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové
  B  věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem
  C  kolejové a železniční výložníkové jeřáby
  D  mobilní jeřáby
  N  nakládací jeřáby
  S  technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků apod.
  E  plovoucí jeřáby
  F  lanové jeřáby

  Minimální požadavky na kvalifikaci:
  Jeřábník musí být:
  A)  kompetentní
  B)  starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku
  C)  zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce
  D)  fyzicky schopen bezpečně ovládat jeřáb
  E)  schopen určit vzdálenost, výšku a průjezdnost
  F)  vyškolen pro konkrétní typ jeřábu a musí mít dostatečné znalosti o jeřábu, jeho ovládání a bezpečnostních zařízení
  G)  kompetentní ve vázání břemen a znalosti dorozumívacích znamení
  H)  seznámený s hasicími přístroji na jeřábu a jejich používáním
  I)  seznámený se všemi způsoby a prostředky nouzového opuštění jeřábu v případě mimořádné události
  J)  musí mít příslušné oprávnění k obsluze jeřábu

  Školené osoby musí být schopné rozumět a číst v jazyce, ve kterém jsou napsány dokumenty a informační štítky jeřábu. Pokud jeřábník převáží jeřáb po silnici, musí znát dotyčnou právní úpravu, musí mít příslušné doklady a vlastnit řidičské oprávnění. Minimální požadavky na školení jeřábníků pro získání základních znalostí a dovedností k ovládání jeřábů jsou stanoveny v ČSN ISO 9926-1.
 • Vazač, Signalista
  Vazač je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace. Vazač je zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu a břemene. Provádí-li vázání břemen více než jeden vazač, má tuto odpovědnost pouze jeden z nich v závislosti na jejich poloze vůči jeřábu. Doporučená periodicita je 1 rok.

  Minimální požadavky na kvalifikaci:
  Vazač musí být:
  A)  kompetentní
  B)  starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku
  C)  zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost
  D)  fyzicky schopen manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání
  E)  schopen určit hmotnost a těžiště břemene, vzdálenost, výšku a průjezdnost
  F)  v příslušném rozsahu zaškolen ve způsobech vázání
  G)  schopen zvolit příslušenství pro zdvihání vhodné pro přepravované břemeno
  H)  zaškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich používání
  I)  schopen podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití akustických zařízení (vysílačky) a musí být schopen je ovládat
  J)  schopen zahájit a řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene
  K)  musí mít příslušné oprávnění k vázání břemen
 • Výškové práce
  Za práci ve výškách se považuje práce v jakékoliv výšce, ale při práci ve výšce od 1,5m musí zaměstnavatel zajistit ochranu zaměstnanců proti pádu z výšky. Při úvahách o zajištění pracovníků v menších výškách je určitě užitečné vycházet z analýzy rizik a tomu přizpůsobit reálné prostředky a způsoby zabezpečení. Podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., je nutné proškolení všech pracovníků, kteří jsou vystaveni nebezpečí pádu z výšky. V příloze k nařízení vlády se hovoří také o používání žebříků. Doporučená periodicita školení je 1 rok.
 • Obsluha pracovních plošin
  Bezpečné a zakázané manipulace s plošinami, manipulační uličky, manipulace s materiálem a nářadím ve výšce. Školení je pro provozovatele plošin na základě ustanoveními zákoníku práce povinné. Doporučená periodicita je 2 roky.

  Školení zahrnuje:
  - nůžkové pracovní plošiny
  - samohybné teleskopické pracovní plošiny
  - pracovní plošiny na nákladních vozidlech
  - izolované pracovní plošiny
  - přívěsné pracovní plošiny
  - vertikální osobní plošiny

  Minimální požadavky na kvalifikaci:
  Obsluha pracovních plošin musí být:
  A)  kompetentní
  B)  starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku
  C)  zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost
  D)  fyzicky schopen manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání
  E)  schopen určit vzdálenost, výšku a průjezdnost
  F)  v příslušném rozsahu zaškolen ve způsobech práce s plošinou
  G)  musí mít příslušné oprávnění k práci s plošinami
 • Řidiči motorových vozíků
  Manipulační vozík (motorový, vysokozdvižný, plošinový) slouží k nakládání, skládání, stohování a přepravě zboží a materiálu. Je určen převážně k provozu na vnitropodnikových komunikacích. Obsluhou vysokozdvižného vozíku může být pověřena pouze osoba starší 18 let, tělesně a duševně způsobilá. Musí vlastnit oprávnění k řízení motorového vozíku příslušné třídy a druhu. Vysokodozdvižné vozíky rozdělujeme podle způsobu pohonu, účelu použití a způsobu řízení. Doporučená periodicita je 1 rok.

  Rozdělení manipulačních vozíků podle tříd a druhu:
  I. Elektrovozíky
  A  ručně vedené, plošinové nízkozdvižné a tahače
  B  plošinové, nízkozdvižné a tahače s pákovým řízením
  C  plošinové, nízkozdvižné a tahače s volantovým řízením
  D  vysokozdvižné ručně vedené
  E  vysokozdvižné s pákovým řízením
  F  vysokozdvižné s volantovým řízením
  G  vysokozdvižné řízené ze zdvihací plošiny
  II. Motovozíky (se spalovacím motorem)
  H  plošinové, nízkozdvižné a tahače ručně vedené
  I  plošinové, nízkozdvižné a tahače s pákovým řízením
  J  plošinové, nízkozdvižné s volantovým řízením
  K  vysokozdvižné ručně vedené
  L  vysokozdvižné s pákovým řízením
  W1 vysokozdvižné s volantovým řízením – nosnost do 5 tun
  W2 vysokozdvižné s volantovým řízením – nosnost nad 5 tun
  N  vysokozdvižné řízené ze zdvihací plošiny
  III. Zvláštní vozíky
  Z  vozíky nezařaditelné do obou z předchozích kategorií
 • Lešenář
  V případě montáže a demontáže lešení je tato podmínka splněna školením lešenářů. Absolvování školení se prokazuje lešenářským průkazem, kterým se pracovníci v případě kontroly bezpečnosti práce musí prokázat.

  Školíme pracovníky (lešenáře) pro montáž a demontáž všech značkových lešení, které mají české nebo slovenské certifikáty a jsou schváleny pro použití v České republice a na Slovensku. Doporučená periodicita je 1 rok.
 • Obsluha křovinořezů a motorových sekaček
 • Obsluha dřevo,kovoobráběcích a tvářecích strojů
 • Obsluha stavebních výtahů a vrátků
 • Obsluha natavovacích zařízení
 • Nakládání s chemickými látkami
 • Obsluha motorových pil

Exos Moravia s.r.o. - Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Nahoru