Dokumentace v oblasti organizace a řízení

 • Směrnice k zajištění BOZP – řídící dokument, podniková politika BOZP a další bezp. předpisy
 • Pracovní a organizační řád
 • Kolektivní smlouva
 • Předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost
 • Havarijní plány
 • Záznamy kontrol a mimořádných události BOZP (kniha BOZP)
 • Záznam z prověrek BOZP
 • Záznamy z kontrol, rozhodnutí a stanoviska kontrolních orgánů

Dokumentace z oblasti pracovního prostředí

 • Doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovních prostředích
 • Doklady o rizikových pracovištích
 • Provozní řád, provozní předpisy
 • Projektová dokumentace staveb
 • Projektová dokumentace výrobních a provozních prostorů

Dokumentace z oblasti podnikové ekologie

 • Havarijní plány
 • Dokumentace v oblasti odpadového hospodářství
 • Dokumentace v oblasti ochrany ovzduší aj.

Dokumentace pro pracovně-právní oblast a pracovní podmínky

 • Pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy všech technických zařízení používaných v podniku
 • Záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • Záznamy o seznámení (proškolení) zaměstnanců externích firem s bezpečnostními předpisy
 • Dokumentace o školení zaměstnanců v oblasti BOZP
 • Dokumentace k prevenci rizik v podniku
 • Kategorizace prací
 • Dokumentace o přidělování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) zaměstnancům
 • Dokumentace související s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • Traumatologický plán – dokumentace o vybavení lékárniček

Dokumentace týkající se nakládání s chemickými látkami

 • Seznamy nebezpečných látek
 • Bezpečnostní listy a dokumentace vyplývající z právních předpisů

Dokumentace k zajištění požární ochrany

 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Směrnice k zajištění PO
 • Požární řád
 • Požární poplachová směrnice
 • Dokumentace ke zdolávání požárů
 • Řád ohlašovny požáru
 • Dokumentace a školení PO
 • Požární kniha
 • Dokumentace o požární hlídce
 • Dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti
 • Zápisy kontrolních orgánů
 • Požární evakuační plán

Dokumentace bezpečnosti pracovních činností

 • Doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovních prostředích
 • Doklady o rizikových pracovištích

Provozní dokumentace

 • Průvodní dokumentace, provozní deníky, záznamy k používaným technických zařízením (např. Výrobní stroje, elektrická zařízení, aj.)
 • Doklady o uvedení zařízení do provozu
 • Revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek a revizí
 • Doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků
 • Dokumentace k používanému ručnímu nářadí, strojů a technických zařízení

Exos Moravia s.r.o. - Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Nahoru